HDHR – Vienna, The Experience of Human Dignity in Community

SHARE THIS POST

[su_tabs active=”2″][su_tab title=”English”]

From the 24th to the 28th of November, 5 of us Croats, along with the other 40 project participants, had a unique opportunity to participate in the Youth for Human Dignity and Human Rights project organized by WYA Austria.

Impression no. 1: Win –win situation:

Vienna’s first experience will be accompanied by a sense of immense relief when Živojin drove us by taxi to Karlsplatz. In this way, Vienna was spared the bad German language, and we were once again confirmed that “The world is so small!”

Impression no. 2 – Introverts do not exist in Vienna:

We were greeted by a cheerful team at Karlsplatz, friendly and kind people whose stories drove away our tiredness and fear of the unknown. After a brief introduction to the program, the icebreakers woke up from every introvert that shy teenager who kicks his leg at prom and then continues choreographing all over the stage, so soon everyone knew who was terribly afraid of the penguins, who broke his head when 11 years on because of headbanging to Bon Jovi on the toilet or who’s an avid beer lover.

Impression no. 3 – Love through the stomach:

An international dinner featuring all teams from different countries; Poland , Portugal, Italy, Spain, Austria and Croatia brought famous and traditional dishes of their countries and that way showed that love and solidarity often go through the stomach. The variety of dishes was followed by a social gathering with excellent Austrian brew.

Impression no. 4 – Knowledge is power, but reframing is everything

I am not sure if it is at all possible to summarize what we have learned, seen and experienced in Vienna? Throughout the days of the project, we have been studying White Papers, current issues, human dignity, abortion, surrogacy, relationships between developed and underdeveloped countries. We discussed ideas about country overcrowding, different approaches to understanding humanity and humanity, poverty issues, and other socio-economic, legal, and (bio) ethical issues. Our knowledge was also enriched by learning about the emergence of Erasmus + projects, and Elisabeth once again, with her cheerful spirit and interesting approach, encouraged us to work together creatively. The Croatian team thus designed a project to encourage young people in Croatia to vote more, and we will find out about the project’s success and feasibility one day when it is implemented.  Iva introduced us to the media world, equipped us with a new skill in her workshop. What was once a majestic for Socrates, today is the art of Reframing for us. How to stay in front of the media, how not to fall into their traps and intrigues, how to give birth to the truth in the 21st Century? We had all the opportunity to learn from in one of the workshops.

Impression no. 5 – Impressions for 5 and for life

That young people can do a lot, want a lot, are not sluggish and uninterested, sacrifice themselves and are sensitive to good – that is the most valuable thing I carry with me from Vienna. With that (more important, of course) that most attendees at a karaoke party come to terms with being born on stage! Spending those few days with people who genuinely care about your neighbor, who are deeply caring about the changes in the world, who want to learn new things, who are open to debate, quality argumentation and dialogue, is an experience for all of us that is a lasting good that we carry with us forever . That the core of all is the right view of human dignity, which is first felt in the immediate surroundings, that from which all the goodness of humanity originates, is once again shown in communion. Projects like these, which bring together young people from different countries, with different cultures, lifestyles, opinions, give an opportunity to experience human dignity. Dignity that is not mere abstraction, but one that actually feels on one’s own skin.

[/su_tab] 

 

 

[su_tab title=”Croatian”]

HDHR – Beč, Iskustvo ljudskog dostojanstva u zajedništvu

Od 24. Do 28. 11. Nas 5 Hrvata uz ostalih 40 polaznika projekta imalo je jedinstvenu priliku sudjelovati u projektu Mladi za ljudsko dostojanstvo i ljudska prava u organizaciji WYA Austrija.

Dojam br. 1:  Win –win situation: Prvo iskustvo Beča pratit će osjećaj neizmjernog olakšanja kada nas je taxijem do Karlsplatza vozio Živojin. Na taj je način Beč ostao pošteđen lošeg njemačkog jezika, a nama se još jednom potvrdila ona da je „Svijet tako mal!“

Dojam br.2Intorverti ne postoje u Beču:  U Karlsplatzu nas je dočekala vesela ekipa, susretljivi i dragi ljudi čije su priče odagnale naš umor i strah od nepoznatog. Nakon kratkog upoznavanja, predstavljanja programa, icebreakeri su iz svakog introverta probudili onog sramežljivog tinejđera koji na maturalnom plesu počne s cupkanjem noge, a onda nastavi s koreografijom preko cijelog podija, Tako su uskoro svi znali tko se užasno boji pingvina, tko je  razbio glavu s 11 godina jer je wc-u headbangao na Bon Jovia ili tko je strastveni ljubitelj piva.

Dojam br. 3 – Ljubav kroz želudac

Internacionalna večera na kojoj su svi timovi iz raznih zemalja; Poljske (SAD-a 😉 ), Portugala, Italije, Španjolske, Austrije i Hrvatske donijeli poznata i tradicionalna jela svojih zemalja pokazala je kako i ljubav i solidarnost često idu kroz želudac. Nakon raznovrsnog jela uslijedilo je zajedničko druženje uz odlično asutrijsko pivo.

Dojam br. 4 – Znanje je moć, ali refrejmanje je sve

Nisam sigurna je li uopće moguće sažeti što smo sve u Beču naučili, vidjeli i doživjeli?

Kroz dane projekta bavili smo se izučavanjem White papera, aktualnim problemima, pitanjem ljudskog dostojanstva, problemima pobačaja, surogatstva, odnosima između razvijenih i nerazvijenih zemalja. Raspravljali smo o idejama o prenapučenosti  zemlje, različitim pristupima shvaćanja čovjeka i čovječanstva, problemima siromaštva i drugim socio-ekonomskim, pravnim i (bio)etičkim pitanjima.

Naše je znanje obogatilo i učenje o nastanku Erasmus + projekata, a Elisabeth nas je još jednom svojim vedrim duhom i zanimljivim pristupom potaknula na zajednički kreativan rad. Tim Hrvatska tako je osmislio projekt kojim bi potaknuo mlade u Hrvatskoj da više glasaju, a o tome je li projekt uspješan i izvediv doznat ćemo jednog dana, kada se provede.

Iva nas je uvela u medijski svijet, svojom nas je radionicom opremila novom vještinom .Ono što je nekoć za Sokrata bila majeutika, za nas je danas umijeće Refrejmanja. Kako pred medijima ostati sabran, kako ne upasti u njihove zamke i spletke, kako poroditi istinu u 21. Stoljeću? Sve smo to imali prilike naučiti na jednoj od radionica.

Dojam br 5. Dojam za 5  i za cijeli život

Da mladi mogu puno, da puno žele, da nisu tromi i nezainteresirani, da se žrtvuju i da su osjetljivi za dobro – to je najvrjednija stvar koju nosim sa sobom iz Beča. Uz onu (bitniju, naravno) da se većina polaznika na karaoke partyju snalazi kao da je rođena na pozornici!

Provesti tih nekoliko dana s ljudima kojima je iskreno stalo do bližnjega, koji duboko ćute promjene u svijetu, koji žele učiti nove stvari, koji su otvoreni za raspravu, kvalitetnu argumentaciju i dijalog, za svih nas iskustvo je i trajno dobro koje nosimo sa sobom zauvijek. Da je srž svega ispravan pogled na ljudsko dostojanstvo, koje se najprije osjeća u najbližoj okolini, ono iz kojeg izviru sva dobra čovječanstva, još se jednom pokazalo u zajedništvu. Projekti kao ovi, koji okupljaju mlade iz različitih zemalja, s različitim kulturama, stilovima života, mišljenjima, daju priliku proživljavanja ljudskog dostojanstva. Dostojanstva koje nije puka apstrakcija, već ono koje se zapravo osjeća na vlastitoj koži

[/su_tab] [/su_tabs]

[su_divider top=”no” size=”1″]

Published: Dec. 1, 2019

Written by Kata Jozović, a Human Dignity and Human Rights project participant from Croatia

More To Explore